26.05.2020.

Održan je drugi trening trenera (ToT) u oblasti strateškog planiranja i izradi strateških dokumenta u Federaciji BiH

Dana 25. i 26. maja održan je  drugi  trening trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog programa je osposobljavanje nove generacije trenera i konsultanata, koji bi, u skladu s novim regulatornim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata u FBiH, pružali trenerske i konsultantske usluge federalnim i kantonalnim organima uprave te jedinicama lokalne samouprave.

Podršku pripremi programa i izvođenju treninga trenera su osigurali Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH, u saradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH i Federalnim zavodom za programiranje razvoja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više