03.06.2020.

Održan je treći trening trenera (ToT) u oblasti strateškog planiranja i izradi strateških dokumenta u Federaciji BiH

S trećom grupom učesnika danas je završen program treninga trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). U webinaru je učestvovalo ukupno 60 vanjskih trenera i konsultanata, kao i praktičara iz organa uprave u FBiH. U svim grupama učesnici su bili aktivni i izrazili su zadovoljstvo s organizovanim treningom, kako u pogledu pristupa, materijala i trenera, tako i same organizacije webinara.

Cilj ovog programa bio je osposobljavanje nove generacije trenera i konsultanata, koji će, u skladu s novim regulatornim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata, u budućnosti pružati trenerske i konsultantske usluge federalnim i kantonalnim organima uprave, te jedinicama lokalne samouprave.

Podršku pripremi programa i izvođenju treninga trenera su osigurali Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više