Sektor za razvojno planiranje

Sektor za razvojno planiranje obavlja poslove koji se odnose na:

 • uspostavljanje i učvršćivanje saradnje sa svim relevantnim institucijama na svim razinama vlasti u Federaciji BiH, kao i sa institucijama na državnom nivou, te internacionalnim razvojnim institucijama u procesu koordiniranja pripreme razvojnih socioekonomskih dokumenata Federacije BiH,
 • koordiniranje u pripremi Strategije razvoja Federacije BiH i BiH,
 • koordiniranje u pripremi i objavljivanju godišnjeg Izvještaja o razvoju BiH, koje uključuje i Izvještaj o napretku implementiranja Strategije razvoja Federacije BiH i BiH,
 • koordiniranje razvoja  sistema praćenja usklađenosti i metodološke povezanosti razvojnih politika s budžetskim planiranjem u FBiH,
 • usmjeravanje izrade programa saradnje s civilnim društvom u procesu implementiranja općih strateških dokumenata na razini Federacije BiH i BiH,
 • koordiniranje pripreme  i uspostavu sistema, metodologija i pristupa za monitoring i evaluaciju mjera i politika za implementiranje strateških  razvojnih dokumenata u Federaciji BiH  na različitim razinama, kao i operativnih programa, na osnovu kojih Federacija BiH postaje korisnica strukturnih sredstava iz evropskog proračuna, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije i odgovornim institucijama za  implementiranje operativnih programa,
 • uspostavu sisitema indikatora i informacijskog sisitema za praćenje implementacije, te koordiniranja u njegovoj primjeni na kantonalnom i ostalim nivoima  implementacije,
 • uključivanje različitih nivoa vlasti u Federaciji BiH u proces monitoringa i evaluacije  implementacije mjera  i  realizacije aktivnosti iz akcijskih planova  te  implementacije operativnih razvojnih programa, javnih investicija i programe razvojnih poticaja,
 • osposobljavanje  odgovornih na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH za proces izvještavanja te praćenja usklađenosti i metodološke povezanosti razvojnih politika s budžetskim planiranjem na različitim nivoima budžetskih korisnika,
 • koordiniranje u davanju prijedloga za određene analize i metodologije te programe evaluacija efekata sektorskih politika,
 • praćenje i razvijanje statističkih indikatora, te prikupljanje i obradu podataka od statističkih institucija i drugih izvora podataka u FBiH i BiH,
 • izgradnju kapaciteta za monitoring i evaluaciju na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više